Novice

Zapisnik skupščine 01.08.2013

ZAPISNIK

s seje skupščine MZ KMN M. Sobota, ki je bila dne 01.08.2013 ob 18.00 uri v dvorani Gasilskega društva M. Sobota.

Dnevni red:

  1. Otvoritev in pozdrav predsednika MZ KMN MS
  2. Izvolitev delovnega predsedstva
  3. Ugotovitev sklepčnosti
  4. Potrditev dnevnega reda
  5. Poročila

-          ­predsednika

-          predsednika tekmovalne komisije

-          predsednika disciplinske komisije

6.) Sprejem novih članov v zvezo in tekmovanje

7.) Formiranje in potrditev lig za sezono 2013-2014

8.) Razprava o začetku prvenstva 2013-2014 (program tekmovanja lig, registracije igralcev, itd….)

9.) Članarina – pomladanski del, sodniški seminar, itd….

10.) Pobude in vprašanja

11) Razno

                                                  

 

1.) Otvoritev skupščine in pozdrav predsednika MZKMN

Predsednik je z pozdravnim nagovorom odprl sejo skupščine MZKMN MS.

 

 

2.) Izvolitev delovnega predsedstva

V delovno predsedstvo so bili izvoljeni:

Predsednik:                                                  Erjavec Franc

Člana:                                                                       Meolic Robert

                                                                       Kozar Robert

Zapisnikar:                                                   Šooš Robert

 

Overitelja:                                                     Vereš Darko

                                                                       Korpič Simon

 

3.) Ugotovitev sklepčnosti

Po štetju glasov je bilo ugotovljeno, da je skupščina sklepčna. Prisotnih je 17 članov od 24 vabljenih.

 

4.) Potrditev dnevnega reda

Dnevni red se potrdi soglasno.

 

 

5.) Poročila:

 

Predsednik KM MZN MS:

Najprej pozdravi vse navzoče. Spremembe, ki smo jih sprejeli na skupščini se uveljavljajo počasi in bodo verjetno izpolnjene v prihodnji sezoni. Izpostavil bi predvsem neplačevanje obveznosti do zveze iz naslova tekmovalnih taks in kazni. Zaradi vremenskih razmer smo kasneje izvedli tudi zaključne turnirje obeh lig, kakor bo tudi turnir za prvaka Pomurja, ki bo 17.avgusta 2013. Udeležba na turnirju je obvezna za prvaka vsake zveze, ki sodelujejo v pripravi turnirjev. Predsednik zveze je sodeloval tudi na skupščini malonogometnega združenja  Slovenije in se zaenkrat še nismo včlanili v zvezo, saj bi imeli samo stroške brez koristi. 

 

 

 

Predsednik tekmovalne komisije:

V imenu tekmovalne komisije je vse prisotne pozdravil predsednik tekmovalne komisije g. Darko Vereš. Tekmovalna komisije se je sestala na 4.sejah. Potrjevala je zapisnike tekem med ligaškim delom tekmovanja. Obravnavali smo tudi problematiko zaključnih pokalnih turnirjev. V pomurski ligi smo obravnavali dve kazni igralcev in funkcionarjev. V asfaltni ligi je za nami prvo leto igranja po spremenjenih pravilih. Prvenstvo se je pričelo z 12 ekipami, pred spomladanskim delom pa je odstopila ekipa KMN KERENČIČEVA MS. Predlagani ukrepi za bodoče bi bila, da sodniki tekme oziroma delegat po koncu tekme vzamejo kompleten zapisnik in ga dostavijo v roku 24ur po končanju tekme na sedež zveze. Tekma asfaltne lige med kluboma KMN MURA KROG in KMN BANGLADEŠ je bila prekinjena in dokončno registrirana z rezultatom 4:4.

 

 

 

Predsednik disciplinske komisije:

V imenu disciplinske komisije je vse prisotne pozdravil g. Erjavec Franc in predstavil delovanje disciplinske komisije. Predsednik je poudaril, da so vse kazni bile izrečene v skladu z disciplinskim pravilnikom disciplinske komisije.

 

 

6.) Sprejem novih članov v zvezo in tekmovanje

Vlogo za sprejem v tekmovanje so podali ŠDMN BAKOVCI.

 

Vloge za sprejem novih članov v zvezo so podali:

  1. KMN ŠAFARSKO in NK BRATONCI.

 

Soglasno se potrdi sprejem v tekmovanje ŠDMN BAKOVCI in sprejem novih članov v zvezo in tekmovanje KMN ŠAFARSKO in NK BRATONCI.

 

 

 

7.) Formiranje in potrditev lig za sezono 2013/2014

 

Za Pomursko ligo se je prijavilo 13 ekipa, za asfaltno ligo pa 7 ekip. Razpored tekem bo narejen na zvezi in objavljen ter dostavljen klubom do 15.avgusta 2013. Vsi klubi, ki ne bodo tekmovali, morajo pisno poslati na zvezo izstop iz tekmovanja v sezoni 2013/2014.

 

 

 

8.) Razprava o začetku prvenstva 2013/2014

 

Začetek prvenstva za Pomursko ligo bi bil  25.avgust 2013, začetek prvenstva za asfaltno ligo pa 01.september 2013.  Skupščina soglasno potrdi predviden začetek prvenstva v obeh ligah.

 

 

9.) Članarina in sodniški seminar

Članarina ostane v enaki višini kot v jesenskem delu sezone, Pomurska liga 110,00 eurov, travnata a liga in asfaltna liga pa 90,00 eurov. Skupščina soglasno potrdi znesek članarine.

 

Sodniški seminar bo dne 23.08.2013. Termin in lokacija bo objavljena na internetni strani.

 

 

10) Pobude in vprašanja

 

Gospod Vereš poda pobudo, da sodniki tekem oziroma delegat po koncu tekme vzame kompleten zapisnik in ga dostavi v roku 24 ur po končanju tekme na sedež zveze. Pobuda se soglasno potrdi in sprejme.

 

Gospod Vereš poda pobudo, v tekmovalni sezoni 2013/2014 se uvedejo nevtralni sodniki, ki jih delegira vodstvo oziroma organizator tekmovanja.

Pobuda se soglasno potrdi in sprejme.

 

Tekmovalna komisija predlaga sodniško takso v znesku 20,00 eur na tekmo, glede na to, da prihaja večina moštev iz ravenskega in dolinskega dela Prekmurja. Plača jo domači organizator tekme.  

Pobuda se soglasno potrdi in sprejme.

 

Vsak, ki želi soditi tekme v asfaltni ligi, mora priti na sodniški seminar in se lahko delegirajo na tekme.

 

Predstavnik ŠD TRNJE poda pobudo, da se opravi žrebanje za naslednjo sezono že na skupščini.

Predsednik zveze predstavi skupščini tudi odprte fakture na dan 01.08.2013, o katerem je diskusija na skupščini. Predstavniki klubov  želijo, da kazni plačajo vsi klubi. Predstavnik KMN ČARDA pove, da niso mogli nikakor priti na turnir, saj so njihovi člani že imeli razporede pri drugih društvih. Predstavnik zveze g. Erjavec odgovori, da naj klubi že pred razporedom zaključnih turnirjev povejo, kdo ne more nastopiti na turnirju.

 

Predstavnik KMN Beltinci poda predlog, da klubi, ki so v ligaškem tekmovanju, se morajo obvezno udeležiti zaključnega pokalnega turnirja, v nasprotnem primeru se izrečejo kazni.

 

Predsednik zveze poziva klube, da podajo predloge za izvedbo in prisotnost klubov na zaključnem pokalnem turnirju.

 

Predstavnik ŠD Bobri seznani skupščino, da bodo domače tekme igrali v Dolnji Bistrici.

 

Predstavnik ŠD TRNJE poda predlog, da klubi, ki imajo reflektorje lahko igrajo domače tekme ob sobotah, drugače pa samo ob nedeljah. Predlog se zavrne z 8 glasovi proti predlogu.

 

Predstavnik KMN BANGLADEŠ poda predlog, da klubi v asfaltni ligi odigrajo štirikrožni sistem jeseni in spomladi. Predlog se z 4 glasovi za sprejme.

 

Računi za plačilo takse in registracij bodo poslani 5.avgusta. Rok za plačilo takse in zaostalih obveznosti je do 10.avgusta 2013. Pregled plačil bo opravilo predsedstvo 14.avgusta, pred objavo razporeda igranja. Cena nove registracije znaša 4,00 eur, podaljšanje 2,00 eur.

 

Predstavnik ŠD TRNJE se opraviči, če ne bodo imeli pripravljenih tušev zaradi izgradnje gasilskega doma.

 

Predstavnik KMN BANGLADEŠ vpraša za kazen sodnika, ki je bila izrečena na tekmi med med KMN MURA KROG in KMN BANGLADEŠ. Predsednik tekmovalne komisije poda odgovor, da je tekmovalna in disciplinska komisija ukrepala v skladu z tekmovalnim in disciplinskim pravilnikom MZKMN Murska Sobota. Predsednik disciplinske komisije opozori vse klube, da ne smejo začeti z igranjem tekme, če klub nima zagotovljena vsaj 2 redarja.

 

 

11) Razno

 

 

 

 

Skupščina je bila zaključena ob 20.00 uri.

 

 

 

 

Zapisnikar:                                                               Predsednik delovnega predsedstva:

Robert Šooš                                                                         Erjavec Franc          

 

 

 

Kategorija: