Novice

Osnovna pravila ASFALTNA LIGA

OSNOVNA PRAVILA – POMURSKA LIGA MALEGA NOGOMETA NA ASFALTU

(PLMNA) - ČLANI

Vodenje lige: ligo vodi vodja tekmovanja. Liga ima disciplinskega sodnika, ki odloča o

disciplinskih ukrepih zoper igralce in ekipe. Komisija rešuje tudi vse druge nejasnosti in spore.

Igralni dan: petek in sobota na zunanjih asfaltnih igriščih prijavljenih ekip.

Pravica nastopa: vsak tekmovalec, ki je dopolnil 15. let starosti. Ni krajevnih ali drugih

omejitev.

Tekmovalna pravila:

- uporabljajo se pravila FIFE za dvoranski nogomet, razen da se ob prekinitvah čas ne

ustavlja (izjema so daljše prekinitve). Igra poteka po pravilih 4+1 (4 igralci v polju in

vratar).

- igra se 2 x 30 minut.

- igra se z manj odbojno žogo velikosti št. 4.

- domačin mora za tekmo zagotoviti semafor za označevanje akumuliranih prekrškov in

najmanj dve žogi.

- akumulirani prekrški štejejo. Vstevsi sesti akumuliran prekršek v vsakem polcasu se izvaja takoimenovani drugi kazenski strel. Desetmetrovka se izvaja z mesta, ki je ugodnejše za

strelca.

- ekipa prijavi (registrira) igralce do 1. kola. Seznam potrdi vodja tekmovanja. Naknadno

menjavanje in dodajanje igralcev ni možno. Tekmovalec je lahko prijavljen le v eni

ekipi. Nove igralce je možno registrirati tudi po končanem prvem (jesenskem) delu lige

in sicer do 1. kola drugega dela lige (spomladanskega). V tem času so tudi možni

prestopi igralcev med ekipami (s soglasjem stare in nove ekipe).

- ekipa za zmago prejme tri točke, za neodločen izid pa eno točko.

- če ekipa ne pride na tekmo ob predpisani uri, tekmo izgubi brez borbe. Predvidene kazni za neopravicen izostanek so predpisane s sklepi skupščine MZKMN MS avgust 2016

- če želita ekipi nastopiti na tekmi v dresih enake ali podobne barve, mora drese

zamenjati gostujoča ekipa.

- dresi igralcev morajo biti takšne barve, da se ekipi razlikujeta, dresi vratarjev pa se

morajo razlikovati od dresov igralcev. V kolikor je igralec v vlogi igralca – vratarja, se

mora barva njegovega dresa razlikovati od dresov igralcev.

- dan in uro začetka tekem določi vodja tekmovanja najmanj 3 dni prej (v skladu z dogovorom ekip o prestavitvi)

- vodja tekmovanja lahko iz upravičenih razlogov (npr. vremenske razmere) in s

soglasjem obeh ekip spremeni dan ali čas začetka tekme.

- ekipe lahko z obojestranskim strinjanjem že delegirano tekmo tudi prestavijo na kateri

drug dan, vendar le-ta mora biti odigrana do zaključka prvenstva ali dela prvenstva

- če ena ekipa ostane med tekmo z manj kot 3. (2+1) igralci, je sodnik dolžan prekiniti

igro in počakati 5 minut. Če ekipa po preteku 5 minut nima minimalnega števila

igralcev, sodnik tekmo prekine.

- če je tekma prekinjena po krivdi ene od ekip, se tekma registrira po uradni dolžnosti s

5:0 za nasprotno ekipo, če le-ta do prekinitve ni dosegla ugodnejšega rezultata.

- tekmo v PLMN sodi en sodnik, delegatov ni. Dolžnost sodnika je tudi, da pred tekmo

pravočasno pregleda seznam igralcev, ugotovi njihovo identiteto ter izpolnjevanje

pogojev glede pravice nastopa ter podatke o tem vpiše v zapisnik o tekmi. Zapisnik

tekme piše predstavnik domače ekipe, potrdi pa ga sodnik tekme. Zapisnik se piše v

treh izvodih (za delegata in obe ekipi).

- igralec, ki je bil na tekmi izključen (rdeči karton) ali opominjan (rumeni karton), mora

biti naveden v zapisniku o tekmi. Igralec po vsakem parnem rumenem kartonu (javnem

opominu) prestaja kazen prepovedi nastopanja na prvi naslednji prvenstveni tekmi.

Igralec, ki je na eni tekmi prejel dva rumena kartona (posledično rdečega), prestaja

kazen prepovedi nastopanja na prvi naslednji prvenstveni tekmi. Na tekmi se za rdeči karton prestaja dve minutna kazen in kaznovani igralec nima pravice nastopa na isti tekmi. Po dveh minutah ga lahko nadomesti drug igralec. V kolikor pade prej gol ekipa z manj igralci dopolni ekipo v skladu s pravili.

Igralec, ki je na tekmi prejel direktni rdeči karton (izključitev), prestaja kazen

prepovedi nastopanja in sicer glede na vsebino oziroma težo prekrška:

a) prepoved igranja na eni tekmi za preprečitev čiste situacije za zadetek - odloča

disciplinski sodnik,

b) prepoved igranja na dveh tekmah ali več za neprimerno verbalno obnašanje - odloča

disciplinski sodnik,

c) prepoved igranja tri do pet tekem za nedovoljeno nasilno in grobo igro (tudi

fizično obračunavanje) - odloča disciplinski sodnik. O pritožbah odloča 2. stopenjska komisija.

- Sodniki so dolžni v zapisnik navesti opombo oziroma razlog za dodelitev rdečega

kartona.

- Evidenco prejetih kartonov vodi vodja tekmovanja, dolžne pa so si jo voditi tudi vse

ekipe.

- za posamezne prekrške se storilcem lahko izrekajo naslednje kazni (izreka jih

disciplinska komisija na predlog vodje tekmovanja):

a) za igralce:

 opomin

 prepoved nastopanja za določeno število tekem

 prepoved nastopanja za določeno dobo

 prepoved registracije za nov klub

b) za ekipe:

 opomin

 prepoved igranja tekem na določenem igrišču ali na vseh igriščih določenega

območja

 odvzem točk

 izključitev iz tekmovanja

- končni vrstni red lige se določi glede na našteto (po prednostnem vrstnem redu):

 1. število osvojenih točk

 2. medsebojno srečanje

 3. ugodnejšo gol razliko

 4. višje število doseženih golov

 5. žreb

Disciplinska komisija – SODNIK: DARKO VEREŠ ( 041) 870 - 539

Priznanje »FAIR PLAY«:

Najvišje uvrščena je ekipa z najnižjim seštevkom točk.

Kategorija: