Zapisniki

Zapisnik 2.seje Predsedstva MZKMNMS

|

 

ZAPISNIK

2. SEJE PREDSEDSTVA MZ KMN M. Sobota, ki je bila dne 25.03.2013 ob 18.00 uri.

Dnevni red:

1.       Pozdrav in ugotovitev prisotnosti

2.       Pregled zapisnika zadnje seje

3.       Tekoče zadeve

4.       Pobude in vprašanja

5.       Razno

Prisotni člani: lista prisotnosti (Korpič Simon, Horvat Srečko, Vereš Darko, Tušak Zvonko)

Opravičeno odsotni: Erjavec Franc

  1. Predsednik MZ KMN M.Sobota g.Horvat Srečko vse prisotne zelo lepo pozdravi in se jim zahvali za prihod na sejo.

 

2.   Pregled zapisnika zadnje seje

 

Pregledali smo zapisnik zadnje seje in ugotovili, da so se vsi sklepi izvedli.

 

  1. Tekoče zadeve

 

Spremembe pravilnikov, ki so bile obravnavane in sprejete na skupščini se objavijo na internetni strani zveze.

Registracijska komisija je predložila poročilo o registraciji igralcev za spomladanski del. Vse registracije igralcev, ki so bile predložene pravočasno so bile opravljene.

 

Predsednik tekmovalne komisije je predstavil poročilo s sestanka klubov asfaltne lige, kjer so se klubom tudi razdelile žoge za igranje v asfaltni ligi.

 

Pred začetkom prvenstva smo izvedli tudi seminar za sodnike, katerega se je udeležilo večina novih sodnikov.

 

 

  1. Pobude in vprašanja

 

Na predlog predsednika se naloži članom predsedstva, da pripravijo predloge za izvedbo pokalnega tekmovanja.

 

  1. Razno

Vsem klubom se sporoča, da je kontakt v novi sezoni možen samo preko emaila: .

 

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.

                                                                                              Predsednik MZKMN

                                                                                                   Srečko Horvat, 1.r.

Kategorija: