Zapisniki

Skupščina MZKMN MS 24.02.2014

|

ZAPISNIK

s seje skupščine MZ KMN M. Sobota, ki je bila dne 24.02.2014 ob 17.00 uri v dvorani Gasilskega društva M. Sobota.

Dnevni red:

  1. Otvoritev in pozdrav predsednika MZ KMN MS
  2. Izvolitev delovnega predsedstva
  3. Potrditev dnevnega reda
  4. Ugotovitev sklepčnosti
  5. Poročila

-          ­predsednika

-          predsednika tekmovalne komisije

-          predsednika disciplinske komisije

-          finančno poročilo

-          predsednika nadzornega odbora

6.) Razprava po poročilih in sprejem poročil

7.) Razrešitev organov zveze

8.) Volitve v organe zveze

9.) Razprava o začetku spomladanskega dela tekmovalne sezone 2013/2014 (prestopni rok od 01.02.-28.02.2014)

8.) Članarina – pomladanski del.

9.) Pobude in vprašanja

10) Razno

                                                  

 

1.) Otvoritev skupščine in pozdrav predsednika MZKMN

Podpredsednik je zaradi odsotnosti predsednika zveze z pozdravnim nagovorom odprl sejo skupščine MZKMN MS.

 

 

2.) Izvolitev delovnega predsedstva

V delovno predsedstvo so bili izvoljeni:

Predsednik:                                                  Erjavec Franc

Člana:                                                                       Kozar Robert

                                                                       Korpič Simon

Zapisnikar:                                                   Šooš Robert

Overitelja:                                                     Žekš Aleš

                                                                       Tratnjek Darko

 

 

3.) Dnevni red

Dnevni red skupščine se potrdi soglasno.

 

 

 

4.) Ugotovitev sklepčnosti

Po štetju glasov je bilo ugotovljeno, da je skupščina sklepčna. Prisotnih je 15 članov skupščine od 21 vabljenih.

 

 

 

5.) Poročila:

 

Podpredsednik KM MZN MS:

Najprej pozdravi vse navzoče in predstavi delovanje zveze v jesenskem delu. Sestali smo se na štirih sejah. Nabavili smo kvalitetne žoge za odigranje v obeh ligah. V slabih vremenskih razmerah pa se pojavi problem slabega igrišča in neodigranja tekem. Možnost je tudi poslužitve igranja na igrišču z umetno travo. Zaključni turnir naj bo za vse ekipe isto kot prvenstvo in da se vse ekipe udeležijo turnija, ki bo zadnjič v taki obliki posebej za asfaltno in posebej za pomursko ligo. Zaključni turnir bo 15.junija 2014. Z ostalimi zvezami bomo organizirali turnir za prvaka Pomurja, ki bo dne 28.junija 2014. Z ostalimi zvezami bomo tudi uredili skupen register registriranih igralcev v vseh zvezah, ki so podpisali sporazum o sodelovanju. Na turnirju za prvaka Pomurja nas je zastopala ekipa KMN MURA KROG in imela najboljšega strelca na turnirju. Dne 21.junija 2014 bo potekal turnir za prvaka Slovenije v malem nogometu v Murski Soboti. 

 

 

Predsednik tekmovalne komisije:

V imenu tekmovalne komisije je vse prisotne pozdravil predsednik tekmovalne komisije g. Darko Vereš. Tekmovalna komisija se je sestala na petih sejah. Največ težav povzroča vreme kar pomeni prestavljanje tekem in nedokončanja prvenstva. Ena tekma, ki se ni odigrala se mora odigrati pred začetkom spomladanskega prvenstva. V postopek DK smo predali 3 sodnike zaradi nepravilnega izpolnjevanja zapisnika. Čestitke ekipi KM BULLS APAČE za osvojitev naslova jesenskega prvaka.Ekipa KMN BRATONCI mora do popravila reflektorjev odigrati tekme ob nedeljah.

 

 

Predsednik disciplinske komisije:

V imenu disciplinske komisije je vse prisotne pozdravil g. Erjavec Franc in predstavil delovanje disciplinske komisije. Sestali smo se na petih sejah in obravnavali prekrške, ki nam jih je predala tekmovalna komisija in izrekli kazni po disciplinskem pravilniku.

 

 

Predstavnik računovodskega podjetja Kerital d.o.o., Robert Šooš  je podal finančno poročilo za leto 2013.

 

Predstavnik nadzornega odbora g.Tratnjek Darko predstavi poročilo nadzornega odbora. Nadzorni odbor je na svoji seji 15.02.2014 pregledal vso dokumentacijo ter, da se z finančnim poročilom in delovanjem MZ KMN  strinja in daje svoje soglasje k sprejemu zaključnega računa za leto 2013.

 

 

6.) Razprava po poročilih

 

Predstavnik KMN VIDEM vpraša zakaj klubi, ki se niso udeležili zaključnega turnirja še niso plačali kazni in mi še nismo prejeli odškodnine. Gospod Darko Vereš odgovori, da pač ni mogoče vzeti točke v prvenstvu zaradi neodigranja tekem. Predstavnik KMN BULLS tudi pove, da oni niso član zveze in se dosedaj niso udeležili turnirjev, ampak so pripravljeni povrniti stroške neprihoda klubu KMN VIDEM.

Predstavnik KMN ČARDA pove, da v kratkem času ne morejo urediti udeležbo na turnirju in je težko urediti prihod na turnir. Gospod Erjavec pove, da je datum sedaj že določen in ni izgovorov za neudeležbo. Vodstvo kluba pač mora zagotoviti udeležbo na zaključnem turnirju.

 

Predstavnik ŠD DOLNJA BISTRICA pove, da kljub registriranim 25 igralcem, jim za tekme in tudi za turnir včasih zmanjka igralcev za tekme in turnir.

 

Gospod Darko Vereš pove, da se dolg do kluba KMN VIDEM poravna po dogovoru med predsedstvom zveze in klubom v roku 30 dni.

 

Predlog za zaključni turnir je, da bi se za zaključni turnir uredilo nagrade za prve tri ekipe na turnirju.

 

Predstavnik KMN BULLS se zahvali za čestitke in čestita tudi zvezi za delovanje v zadnjih letih. Pove, da zveza premalo naredi za prepoznavnost malega nogometa v Pomurju. Glede na to, da je iz naše zveze izstopilo več klubov, ki so si uredili več svojih lig, bi morali narediti več za prepoznavnost naše lige kot medobčinske zveze klubov Pomurja. Želja KMN BULLS je, da se vztraja pri tem delu in se dvigne prepoznavnost naše zveze. Poudari, da si naj klub sam nabavi žoge namesto zveze in to nameni za večje prepoznavne pokale ali prehodni pokal. Vodstvo MZKMN bi naj tudi uredilo več sponzorstev in donacij.

 

Gospod Erjavec v odgovor pove, da lige, ki so  izstopile iz naše zveze sedaj podajajo predloge za skupen turnir in sodelovanje, kar prej niso hoteli.

 

Predstavnik ŠD TRNJE se zahvali vsem klubom, da so lahko odigrali vse tekme kot gosti. Neodigrana tekma našega kluba bo odigrana pred začetkom spomladanskega dela.

 

Vsa poročila so bila soglasno sprejeta.

 

7.) Razrešitev organov zveze

Dosedanje predsedstvo v sestavi: Srečko Horvat, Darko Vereš, Simon Korpič, Zvonko Tušak in Franc Erjavec se razreši soglasno.

 

Nadzorni odbor v sestavi: Darko Tratnjek, Tadej Vitez in Robert Arvaj se razreši soglasno.

 

Disciplinska komisija: Franc Erjavec se razreši soglasno.

 

8.) Volitve v organe zveze

Vsem klubom je bila poslana pošta, da bi klubi podali predloge za volitve v organe zveze. Od klubov nismo prejeli nobenega soglasja h kandidaturi.

 

Soglasje h kandidaturi za predsedstvo so podali: Srečko Horvat, Darko Vereš, Simon Korpič, Zvonko Tušak in Franc Erjavec.

 

Predlog za člane predsedstva v sestavi je: Srečko Horvat, Darko Vereš, Simon Korpič, Zvonko Tušak in Franc Erjavec.

 

Predlog za člane predsedstva se soglasno potrdi za mandat 4 leta do leta 2018.

 

 

Za predsednika zveze se soglasno izvoli gospod DARKO VEREŠ za obdobje štirih let od leta 2014 do leta 2018.

 

 

Soglasje h kandidaturi za nadzorni odbor ni podal nihče. Predlog skupščine za nove člane so: TRATNJEK DARKO, ŽEKŠ ALEŠ in SMEJ MITJA. Predlog se soglasno sprejme.

 

Soglasje h kandidaturi za disciplinsko komisijo ni podal nihče. Predlog skupščine za novega člana disciplinske komisije druge stopnje se predlaga ROBERT KOZAR, ŠTEFAN KELENC, ROMAN VINKOVIČ. Predlog se soglasno sprejme. 

 

 

 

9.)  Začetek prvenstva 2013/2014 - pomlad

-          Prestopni rok za igralce je od 01.02.2014 do 28.02.2014.

 

Prestopni rok za igralce bo v bodoče naslednji:

-          za jesenski del tekmovanja od 01.07. do 31.07.

-          za spomladanski del tekmovanja od 01.02. do 28.02.

 

Prestopni rok se naj objavi na internetni strani, da klubi ne pozabijo na prestopni rok.

 

Pravilno izpolnjene izkaznice in sezname oddate v nabiralnik zveze pri podjetju Kerital d.o.o. in na Mladinski ulici 3 v Murski Soboti.

 

Potrjene izkaznice in registracije se pošljejo klubom po pošti domov po pregledu novih registracij in plačilu takse, ter vseh zaostalih obveznosti.

 

Začetek spomladanskega dela prvenstva za Asfaltno A ligo bi se začelo 16.03.2014, in zadnje kolo 08.06.2014.

Začetek spomladanskega dela prvenstva za Pomursko ligo bi se začelo 23.03.2014, zadnje kolo 08.06.2014.

 

Vsi predlogi so bili soglasno sprejeti.

 

Predlog KMN PANONSKA je, da odigrajo domače tekme ob sobotah ob 18.00 uri. Predlog se soglasno potrdi.

 

Termine za odigranje tekem naj klubi podajo najkasneje do 01.03.2014.

Predlog KMN ŠAFARSKO gospoda Pergarja je, da bi se lahko med letom na novo registriral igralec, ki dosedaj še ni bil registriran. Predlog se preloži na jesensko skupščino. 

 

10.) Članarina in sodniški seminar

Članarina ostane v enaki višini kot v jesenskem delu sezone, Pomurska liga 110,00 eurov, travnata a liga in asfaltna liga pa 90,00 eurov. Sklep se soglasno potrdi.

 

 

11) Pobude in vprašanja

 

Predstavnik KMN BULLS gospod Peternel, pove, da na igriščih ni zaščitnih mrež in ni pobiralcev žog. Predlog je, da kjer ni zaščitnih mrež, se naj uredi pobiralce žog, da se tekma odigra. Na tekmi naj bodo tri žoge, iste kvalitete in da ni starejša od treh let.

 

Predstavnik ŠD DOLNJA BISTRICA, gospod Kelenc pove, da če ni redarjev, se tekma mora začeti in da naj klub dobi kazen.

 

Predstavnik KMN PANONSKA vpraša, če se turnir v asfaltni ligi lahko organizira 22.junija 2014. Sklep skupščine je, da se sestane predsedstvo z klubi, ki so organizatorji turnirjev za samo izvedbo turnirja in se tam dogovori.

 

Predstavnik KMN BULLS omeni, da se naj pregleda delegiranje sodnikov za njihove tekme, da ni isti delegat in sodnik za obe tekmi tako v Pomurski ligi, kot v veteranski ligi.

 

 

 

12) Razno

 

Gospod Darko Vereš pove, da bo zveza naslednje leto pripravila turnir ob 40-letnici delovanja zveze.

 

 

 

 

 

Skupščina je bila zaključena ob 19.00 uri.

 

 

 

 

Predsednik delovnega predsedstva:      Erjavec Franc   

Zapisnikar: Robert Šooš                                          

Kategorija: