Zapisniki

|

ZAPISNIK

s seje skupščine MZ KMN M. Sobota, ki je bila dne 18.07.2011 ob 18.00 uri v dvorani Gasilskega društva M. Sobota.

Dnevni red:

 1. Otvoritev in pozdrav predsednika MZ KMN MS
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Ugotovitev sklepčnosti
 4. Potrditev dnevnega reda
 5. Poročilo predsednika MZKMN, predsednika TK, predsednika DK
 6. Sprejem novih članov v zvezo in tekmovanje
 7. Formiranje in potrditev lig za sezono 2011/2012
 8. Razprava o začetku prvenstva 2011/2012
 9. Članarina-sodniški seminar, itd.
 10. Pobude in vprašanja
 11. Razno

 1. Otvoritev in pozdrav predsednika MZKMN MS
 2. Predsednik MZKMN je z pozdravnim nagovorom odprl sejo skupščine MZKMN MS.

 3. Izvolitev delovnega predsedstva
 4. V delovno predsedstvo so bili izvoljeni:

  Predsednik: Erjavec Franc, 041/354 914

  Člana: Tušak Zvonko, Korpič Simon

  Zapisnikar: Šooš Robert, 041/704 990

  Overitelja: Vereš Darko, Merič Zdenko

  Verifikacijska komisilja: Horvat Srečko, Celec Igor

 5. Ugotovitev sklepčnosti
 6. Verifikacijska komisija je ugotovila, da je na skupščini prisotnih 18 klubov od vseh 30. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna in lahko nadaljuje z delom.

 7. Potrditev dnevnega reda
 8. Dnevni red se da v razpravo in se soglasno sprejme.

 9. Poročilo predsednika MZKMN, predsednika TK, predsednik DK
 10. Predsednik MZKMN Murska Sobota pove, da je prvenstvo potekalo korektno in športno skozi vse leto. Tekmovanje v vseh ligah se je odigralo do konca, kakor tudi pokalno tekmovanje. Predsednik MZKMN g. Celec Igor poda svojo odstopno izjavo z mesta predsednika MZKMN Murska Sobota.

  Predlog g. Celeca za novega predsednika MZKMN Murska Sobota je g.Horvat Srečko. Predlog je bil soglasno sprejet.

  Predlog g. Celeca za zmanjšanje števila članov v predsedstvu iz sedem članov na pet članov. Predlog je bil soglasno sprejet.

  Predsednik tekmovalne komisije poudari, da je tekmovanje potekalo korektno in so bile vse lige zaključene. Prizna pa tudi kritike glede formiranja tekmovanja in bo v bodoče tudi formiranje in žrebanje potekalo po uvrstitvah klubov v prejšnji sezoni. Predsednik tekmovalne komisije predstavi klubom tudi anketo, da v njej sporočijo svoja mnenja in pobude glede tekmovanja v ligi in pokalnem tekmovanju. Cilj tekmovalne komisije je, da bi tekmovanje v novi sezoni potekalo bolj konstruktivno in v sodelovanju z klubami, da bi bilo čim manj neodigranih tekem.

  Predsednik disciplinske komisije poudari, da je komisija obravnavala vse prekrške, ki jih je tekmovalna komisija predala v disciplinski postopek disciplinski komisiji. Predsednik disciplinske komisije opozori klube, kateri se niso udeležili pokalnega tekmovanja, da v bodoče premislijo, če želijo tekmovati kot športniki in se udeleževati tekem in pokalnega tekmovanja.

 11. Sprejem novih članov v zvezo in tekmovanje
 12. Vloge za sprejem novih članov v zvezo in tekmovanje so poslali: KMN INTER DOMAJINCI, KMN PERTOČA 2011, KMN KERENČIČEVA za tekmovanje v asfaltni ligi. KMN PERTOČA pa je zaprosilo za sprejem v pomursko ligo.

  Za sprejem klubov KMN INTER DOMAJINCI in KMN PERTOČA 2011 skupščina soglasno sprejme kluba v Medobčinsko zvezo klubov malega nogometa Murska Sobota. KMN PERTOČA 2011 mora do 1.avgusta 2011 predložiti potrebno dokumentacijo za tekmovanje v ligi, to je registracija društva, potrdilo o najemu igrišča ali lastništvu igrišča, poslovni račun kluba.

  KMN PERTOČA bo obveščena glede sprejema v pomursko ligo po pregledu prispelih izjav klubov, ki bodo igrale v naslednji sezoni.

 13. Formiranje in potrditev lig za sezono 2011/2012
 14. Formiranje lig bo potekalo po prejemu vseh izjav klubov, ki bodo želeli tekmovati v sezoni 2011/2012. Klubi, ki še niso poslali izjav se jih opozori, da je zadnji rok za predložitev izjave 21. julij. Kateri klubi ne bodo poslali izjav, ne bodo smeli tekmovati v ligi.

 15. Razprava o začetku prvenstva 2011/2012
 16. Predlog za začetek prvenstva za Pomursko ligo je 28.8.2011, za asfaltno ligo in travnato a ligo pa glede na prispele izjave klubov.

 17. Članarina, sodniški seminar
 18. Predlog predsedstva za tekmovalno takso je, da taksa ostane ista kot v lanskem tekmovanju in sicer za Pomursko ligo 110,00 eur, travnata a liga in asfaltna liga pa 90,00 eur.

  Termin za sodniški seminar bo objavljen na internetni strani za sodnike obeh lig.

  Kazni za neprihode na tekmo v sezoni 2011/2012 znašajo:

  • neprihod na tekmo prva tekma v znesku 50,04 eur
  • neprihod na tekmo druga tekma minus tri točke
  • neprihod na tekmo tretja tekma izključitev iz tekmovanja

  Kazni igralec za kartone:

  • rdeči karton 6 točk
  • rumeni karton 3 točke
  • zeleni karton 1 točka

  Vsakih 6 točk pomeni prepoved igranja ene tekme

  Kazni za prejete kartone:

  • rdeči karton 5,00 eur
  • rumeni karton 2,50 eur
  • zeleni karton 1,00 eur.

  Skupščina sprejme naslednji sklep, da znaša sodniška taksa v naslednji sezoni 2011/2012 znaša 30,00 eur za odigrano tekmo v pomurski in travnati a ligi.

 19. Pobude in vprašanja
 20. Prestopni rok za igralce je od 20.7.2011 do vključno 10.8.2011. Predlog predsedstva je nova oblika registracije igralcev in sicer bi vsi klubi v ligi dobili registracijsko mapo, v kateri ligi igrajo z seznamom registriranih igralcev in skeniranimi registracijami. Registracije igralcev pa bi ostale v arhivu zveze. Predlog se soglasno sprejme in se pristopi k izdelavi novih registracij.

  Predstavnik KMN PERTOČA vpraša, kdaj bo ogled pogojev za vstop v Pomursko ligo. Odgovor: Klub bo obveščen pisno vsaj tri dni pred ogledom igrišča.

 21. Razno
 22. Predlog predsedujočega na skupščini, da se predsedstvo zmanjša iz 7 na 5 članov. Iz predsedstva izstopi g. Celec Igor, ter, da mandat v predsedstvu preneha g. Šantavec Francu. G. Šantavec Franc pa ostane kot delegat na tekmah. Skupščina soglasno sprejme sklep, da se predsedstvo zmanjša na 5 članov.

   

Skupščina je bila zaključena ob 20.30 uri.

 

Zapisnikar:                     Predsednik delovnega pred.:

Šooš Robert                    Erjavec Franc

 

Overitelja zapisnika:

Kategorija: