Zapisniki

Zapisnik skupščine 24.02.2016

|

ZAPISNIK

s seje skupščine MZ KMN M. Sobota, ki je bila dne 24.02.20163 ob 17.00 uri v hotelu Zvezda v Murski Soboti.

Dnevni red:

  1. Otvoritev in pozdrav predsednika MZ KMN MS
  2. Izvolitev delovnega predsedstva
  3. Potrditev dnevnega reda
  4. Ugotovitev sklepčnosti
  5. Poročila

-          ­predsednika

-          predsednika tekmovalne komisije

-          predsednika disciplinske komisije

-          finančno poročilo

-          predsednika nadzornega odbora

6.) Razprava po poročilih in sprejem poročil

7.) Plan dela 2016 in finančni plan 2016

8.) Razprava o začetku prvenstva 2015-2016 (pomlad)

9.) Članarina – pomladanski del

10.) Pobude in vprašanja

11) Razno

                                                  

 

1.) Otvoritev skupščine in pozdrav predsednika MZKMN

Predsednik je z pozdravnim nagovorom odprl sejo skupščine MZKMN MS.

 

 

2.) Izvolitev delovnega predsedstva

V delovno predsedstvo so bili izvoljeni:

Predsednik:                                                  Primož Gjerkiš

Člana:                                                                       Meolic Robert

                                                                       Kozar Robert

Zapisnikar:                                                   Šooš Robert

 

Overitelja:                                                     Vereš Darko

                                                                       Tratnjek Darko

 

3.) Potrditev dnevnega reda

Dnevni red se spremeni in sicer pod številko 11) sprejem v novo zvezo in pod števlko 12) razno. Dnevni red je bil soglasno sprejet.

 

4.) Ugotovitev sklepčnosti

Po štetju glasov je bilo ugotovljeno, da je skupščina sklepčna. Prisotnih je 11 članov od 21 vabljenih.

 

 

5.) Poročila:

Predsednik KM MZN MS:

Najprej pozdravi vse navzoče. Pomurska liga je tekmovala z 14 klubi in asfaltna liga z 7 klubi. En klub je v asfaltni klubi zmanjkal. KMN Videm je zastopal zvezo v Vrsarju na mini EURO. Predsedstvo je obravnavalo tudi neplačnike in sprejelo sklep, da neplačnikom ne dovolijo nastopa v spomladanskem delu. Predsednik se je udeležil ustanovne seje malonogometnega združenja in predlaga da se zveza včlani v slovensko malonogometno zvezo.

 

 

Predsednik tekmovalne komisije:

Nekaj tekem je bilo neodigranih in prestavljen en krog tekmovanja. Tekme bo potrebno odigrati pred pričetkom spomladanskega dela prvenstva. Edini klub ki se že dvakrat ni udeležil tekem je NK BRATONCI in se jih opozarja, da jim v primeru naslednjega nenastopanja grozi izključitev iz tekmovanja.

Tekme se bodo lahko prestavljale in obe ekipi naj takoj ob prestavitvi javijo točen datum odigranja tekme. Vse ekipe naj igrajo v duhu far playa in da so naj pripravljene na prestavitev tekme in eden drugemu ustrežejo pri prestavitvi tekme.

Ekipe so izrazile pomisleke glede reflektojev v Bratoncih in se za to sezono še lahko odgirajo tekme za naslednjo pa je potrebno urediti reflektorje in v Razkrižju ureditev slačilnic.

 

 

Predsednik disciplinske komisije:

Disciplinski sodnik je imel 7 sej. Zapisniki sej so objavlejni na internetni strani zveze. V travnati ligi je bilo obravnavanih 7 rdečih kartonov, v asfaltni pa eden.

Obravnavana sta bila tudi dva predstavnika klubov. Vsi prekrški so bili obravnavani in kaznovani v skladu s pravilnikom in z disciplinsko politiko kaznovanja in novili s strani NZS.

 

 

 

Finančno poročilo:

Finančno poročilo za leto 2015 poda Robert Šooš, predstavnik podjetja Vizija računovodstvo, ki opravlja računovodske storitve za zvezo. Zveza je ustvarila z 5.350,54 eur prihodkov in za 4.082,99 eur odhodkov. Presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.267,55 se porabi za organizacijo prireditev v letu 2016.

 

Predsednik nadzornega odbora:

Gospod Mitja Smej poda poročilo nadzornega odbora, ki je pregledal dokumentacijo za leto 2015. Nadzorni odbor daje soglasje k sprejemu finančnega poročila za leto 2015, kakor tudi soglasje k sprejemu letnega poročila za leto 2015.

 

 

6.) Razprava po poročilih in sprejem poročil

Razprave po poročilih ni bilo. Vsa poročila so bila soglasno sprejeta.

 

 

7.) Plan dela 2016 in finančni plan 2016

V letu 2016 je zveza izvedla zimski turnir v telovadnici ekonomske šole. V letu 2016 bo zveza organizirala in izvedla turnir za Pokal Pomurja, ki bo 25.06.2016, ter spomladanski del prvenstva v asfaltni in travnati ligi malega nogometa. Za izvedbo turnija Pokal Pomurja bo objavljen razpis za organizacijo in izvedbo tekmovanja na katerega se lahko klubi prijavijo in predsedstvo potem odloči komu podeli organizacijo turnirja.Zveza se povezala tudi z prleško malonogometno zvezo za morebitne skupne tekme in srečanja.

 

Finančni plan v letu 2016 je ovrednoten na 5.300 eur prihodkov in 5.300 eur odhodkov.

 

 

8.) Razprava o začetku prvenstva 2015/2016

Spomladanski del za travnato ligo bi se začel 10.04.2016, končal pa 18.06.2016. Zaradi kratkega časa se bodo tekme morale odigrati tudi ob naslednjih terminih 27.04.2016, 30.04.2016 in 02.05.2016, s stem, da bi se zaostale tekme odigrale od 25.03. do 28.03.2016. Zaostalo kolo se odigra 02.04.2016 ali 03.04.2016. Turnir za travnato ligo v letošnjem letu ne bo izveden zaradi premajhne prisotnosti klubov na turnirju v preteklih letih.

 

Spomladanski del za asfaltno ligo bi se začel 02.04.2016, končal pa 11.06.2016. V tej ligi bi se organiziral tudi zaključni turnir, ki bi bil 18.06.2016.

 

Razpored se objavi na internetni strani in klubi lahko čimprej sporočijo za morebitno preložitev tekme, če tekme na navedeni termin ne morejo odigrati.

 

 

9.) Članarina in sodniški seminar

Članarina ostane v enaki višini kot v jesenskem delu sezone, Pomurska liga 100,00 eurov, travnata a liga in asfaltna liga pa 90,00 eurov. Skupščina soglasno potrdi znesek članarine.

 

 

10. ) Pobude in vprašanja

Klub Mladih Odranci sporočajo, da gradijo igrišče in bo igrišče pripravljeno za tekme v naslednji sezoni.

 

 

11) Sprejem v slovensko malonogometno zvezo

Predsednik predstavi MZS malonogometno združenje Slovenije, ki organizira rekreativno državno prvenstvo v malem nogometu.

Januarja 2016 se je ustanovila slovenska malonogometna zveza, kjer je bil prisoten tudi predsednik naše zveze. Ker sodelujemo že z našimi zvezami podaja predsedstvo predlog, da se včlani v novo ustanovljeno slovensko malonogometno zvezo. Članarina bi naj znašala okrog 40,00 eur.

 

Skupščina soglasno sprejme sklep, da se MZKMN Murska Sobota včlani v slovensko malonogometno zvezo. Zveza pa ne nasprotuje če klubi igrajo na turnirju, ki ga organizira malonogometno združenje Slovenije.

 

 

12) Razno

Predstavnik kluba mladih Odranci predlaga, da bi se tekme odigrale prej in bi pred zimo končali z tekmovanjem.

Predstavnik NK Čarda pove, da se strinja z povedanim in pohvali organizacijo zimskega turnirja.

 

 

 

Skupščina je bila zaključena ob 18.00 uri.

 

 

 

 

Zapisnikar:                                                               Predsednik delovnega predsedstva:

Robert Šooš                                                                         Primož Gjerkiš

 

 

Overitelj zapisnika:

Vereš Darko

 

Tratnjek

Kategorija: