Zapisniki

Zapisnik skupščine 23.02.2017

|

ZAPISNIK

s seje skupščine MZ KMN M. Sobota, ki je bila dne 23.02.2017 ob 17.00 uri v Murski Soboti

Dnevni red:

 1. Otvoritev in pozdrav predsednika MZ KMN MS

 2. Izvolitev delovnega predsedstva

 3. Potrditev dnevnega reda

 4. Ugotovitev sklepčnosti

 5. Poročila

   • ­predsednika

   • predsednika tekmovalne komisije

   • predsednika disciplinske komisije

   • finančno poročilo

   • predsednika nadzornega odbora

6.) Razprava po poročilih in sprejem poročil

7.) Plan dela 2017 in finančni plan 2017

9.) Razprava o začetku spomladanskega dela tekmovalne sezone 2016/2017 (prestopni rok od 01.02.-28.02.2017)

8.) Članarina – pomladanski del.

9.) Pobude in vprašanja

10) Razno

1.) Otvoritev skupščine in pozdrav predsednika MZKMN

Predsednik zveze g. Darko Vereš je  z pozdravnim nagovorom odprl sejo skupščine MZKMN MS.

2.) Izvolitev delovnega predsedstva

V delovno predsedstvo so bili izvoljeni:

Predsednik: Primož Gjerkiš

Člana: Darko Vereš

Darko Tratnjek

Zapisnikar: Šooš Robert

Overitelja: Robert Meolic

Robert Kozar

3.) Dnevni red

Dnevni red skupščine se potrdi soglasno.

4.) Ugotovitev sklepčnosti

Po štetju glasov je bilo ugotovljeno, da je skupščina sklepčna. Prisotnih je 11 članov skupščine od 20 vabljenih.

5.) Poročila:

Predsednik KM MZN MS:

Predsednik zveze g. Darko Vereš izjavi, da je asfaltna liga dokončala prvenstvo v jesenskem delu, probleme smo imeli v travnati ligi. Finančno je bilo poslovanje zadovoljivo, lahko bi bilo boljše. Plačila so z zamikom, potrebno bo plačati zaostale obveznosti pred pričetkom spomladanskega dela prvenstva. Naš predstavnik je tekmoval tudi v prvenstvu SMN lige Slovenije.

Predsednik tekmovalne komisije:

V travnati ligi 2 tekmi nista bili odigrani, in se bosta odigrali pred pričetkom spomladanskega dela prvenstva. Dogovori med klubami so slabi, 6 tekem ni bilo odigranih kar odraža slabo komunikacijo med klubi.

V asfaltni ligi so bile odigrane vse tekme. Posebej incidentov ni bilo, nekaj rdečih kartonov. Posebnosti ni bilo.

Na sestanku vseh zvez pomurske zveze smo se dogovorili, da bodo igralci lahko igrali za klube v asfaltni ligi in travnati ligi. Vse zveze so se strinjale z tem predlogom razen Ravenska in Puconska zveza. Posebej se sestavi register vseh registriranih igralcev. Morebitne kazni se bodo izmenjale med vsemi zvezami in bodo učinkovale pri vseh zvezah.

Turnir v dvorani ni bil organiziran, ker so bili vsi termini zasedeni in se turnir organizira v letošnjem letu.

Predsednik disciplinske komisije:

Ni bilo posebnih incidentov, razen na igrišču na travi v Melincih. Ena ekipa je bila kaznovana z odvzemom treh točk.

Predstavnik računovodskega podjetja Robert Šooš  je podal finančno poročilo za leto 2016.

Predstavnik nadzornega odbora g. Aleš Žekš predstavi poročilo nadzornega odbora. Nadzorni odbor je na svoji seji 21.02.2017 pregledal vso dokumentacijo ter, da se z finančnim poročilom in delovanjem MZ KMN strinja in daje svoje soglasje k sprejemu zaključnega računa za leto 2016.

 1. Razprava po poročilih

Razprave po poročilih ni bilo. Poročila so bila soglasno sprejeta.

 1. Plan dela 2017 in finančni plan 2017

Plan dela je izpeljati spomladanski del prvenstva v obeh ligah. Za predstavnike asfaltne lige organizirati turnir v dvorani. Za predstavnike travnate lige pa se lahko klubi prijavijo na turnirju za prvaka Slovenije.

Finančno ovrednoten plan je v isti višini kot v letu 2016. Prihodki in odhodki v višini 5.000,00 eur.

8.)  Začetek prvenstva 2016/2017 - pomlad

  • Prestopni rok za igralce travnate lige je od 01.02.2017 do 28.02.2017

  • prestopni rok za igralce asfaltne lige je od 01.02.2017 do 15.03.2017.

Začetek spomladanskega dela prvenstva za Asfaltno A ligo bi se začelo 21.04.2017, in zadnje kolo 03.06.2017. Zelkov turnir 17.06.2017 v Murski Soboti.

Začetek spomladanskega dela prvenstva za Pomursko ligo bi se začelo 02.04.2017, zadnje kolo 11.06.2017.

Neodigrani tekmi v travnati ligi se morata odigrati pred začetkom prvenstva. Ekipi se dogovorita o terminu, v nasprotnem primeru pa bo termin določila tekmovalna komisija.

V travnati ligi se prva tri kola odigrajo ob 19.00 uri, namesto ob 20.00 uri zaradi vremena.

9.) Članarina in sodniški seminar

Članarina ostane v enaki višini kot v jesenskem delu sezone, Pomurska liga 100,00 eurov, travnata liga in asfaltna liga pa 90,00 eurov. Sklep se soglasno potrdi.

10) Pobude in vprašanja

Preložitev tekem je potrebno urediti in se dogovoriti ter seznaniti predstavnika tekmovalne komisije. Apelira se na vse klube, da je potrebno potem tudi tekme odigrati na dogovorjen termin tekme. 

Problem na tekmah asfaltne lige je, da se reflektorji prižgejo prepozno. Prižgati jih je potrebno vsaj 15 minut pred tekmo.

Za registracije novih igralcev je potrebno oddati kartonček z imenom in priimkom, rojstnimi podatki in brez slike. Seznam igralcev in zapisnik je narejen samo z imenom in priimkom ter registrsko številko.

11) Razno

Vodja tekmovalne komisije Primož Gjerkiš je izjavil, da odstopa iz funkcije vodje tekmovalne komisije zaradi osebnih razlogov. Prosimo člane klubov, kateri želijo prevzeti delo v tekmovalni komisiji, da to sporoči zvezi.

Skupščina je bila zaključena ob 18.00 uri.

Zapisnikar: Predsednik delovnega predsedstva:

Robert Šooš Primož Gjerkiš

Kategorija: