Zapisniki

Zapisnik UO 25.05.2017

|

ZAPISNIK

s seje drugostopenjskega organa MZ KMN M. Sobota, ki je bila dne 25.05.2017 ob 16.00 uri v Murski Soboti

Opravičeno odsotni: Darko Tratnjek

Dnevni red:

  1. Otvoritev in pozdrav predsednika MZ KMN MS
  2. Pregled pritožbe KMN OLD BOYS
  3. Razprava in odločanje o pritožbi KMN OLD BOYS
  4. Razno

1. Otvoritev in pozdrav predsednika MZ KMN MS

Predsednik zveze pozdravi prisotne na seji drugostopenjskega organa.

2. Pregled pritožbe KMN OLD BOYS

Drugostopenjski organ je pregledal pritožbo s strani KMN OLD BOYS, ki je bila vložena pravočasno in tudi plačana taksa za pritožbo. Vsi vabljeni člani drugostopenjskega organa so bili pisno obveščeni (kopija pritožbe poslana vsakemu članu) z pritožbo kluba.

3.Razprava in odločanje o pritožbi KMN OLD BOYS

Primož Gjerkiš, član drugostopenjskega organa se zaradi konflikta interesov izloči iz razprave in odločanja o pritožbi.

Darko Tratnjek je poslal pisno obrazložitev in soglaša, da se pritožba upošteva in razveljavi sklep o izključitvi. Prepis pisne obrazložitve:

Moje mnenje je takšno, da so bili KMN OLD BOYS prestrogo kaznovani z izključitvijo iz lige. Po mojem prepričanju so samo enkrat neupravičeno niso udeležili tekme, v ostalih primerih pa je bilo sporočeno, da jih ne bo na tekmo (včasih tudi zadnji dan, ampak je bilo javljeno). Zato predlagam, da se prvotni sklep (prvostopenjskega organa) razveljavi in se jih ponovno vključi v tekmovanje.

Ostali trije člani drugostopenjskega organa Darko Vereš, Robert Kozar in Tušak Zvonko po pregledu in razpravi o pritožbi s strani KMN OLD BOYS ugotavljajo, da ne obstajajo razlogi za razveljavitev sklepa prvostopenjskega organa in potrjujemo sklep prvostopenjskega organa, da je ekipa KMN OLD BOYS prenehala tekmovati na podlagi drugega odstavka 44.člena tekmovalnega pravilnika MZKMN Murska Sobota. Drugi odstavek 44.člena tekmovalnega pravilnika namreč ne dopušča nobene druge razlage, sankcije ali tolmačenja kot zgolj ugotovitev, da se šteje, da je ekipa prenehala tekmovati, če v istem tekmovalnem letu trikrat neopravičeno ni nastopila.

Na podlagi glasovanja drugostopenjski organ ugotavlja, da se sklep prvostopenjskega organa potrdi z 3 (tremi) glasovi za in 1 (enim) glasom proti.

Obrazložitev:

11.člen

Dan in uro začetka tekem določi organizator tekmovanja v razporedu tekmovanja. Organizator lahko spremeni dan in uro začetka tekme, če je o tem predložen pismeni sporazum obeh ekip najmanj 3 dni pred določenim časom in to ni v škodo drugim ekipam v istem tekmovanju. Sporazum je lahko poslan tudi po internetni povezavi ali faxu na sedež zveze vendar v predvidenem roku za spremembo.

13.člen

Organizator tekmovanja lahko preloži tekmo:

• v primeru odsotnosti najmanj treh igralcev zaradi interesov državnega pomena ( s predložitvijo dokazil)

•   v drugih upravičenih primerih

Do preložitve je upravičena ekipa, če gre v primerih iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka za igralce, ki so v zadnjih petih prvenstvenih tekmah igrali najmanj tri tekme.

45.člen

Ekipa je dolžna razloge izostanka s tekme sporočiti organizatorju tekmovanja v 24 urah od določenega začetka tekme, sicer se šteje, da je izostanek neopravičen.

Za neopravičen izostanek od tekme organizator tekmovanja ekipi izreče disciplinsko kazen.

Še enkrat kopiramo vse sklepe z javne objavljene spletne strani na podlagi katerih smo vas kaznovali in

Prvi neopravičen izostanek:

ZAPISNIK TK IN DK Z DNE 16.09.2017 – OBJAVLJENO 20.9.2017

KMN VIDEM GOSTILNA PRI ANTONU : KMN OLD BOYS

Sklep DK ŠT.2/2016-2017:

Ekipa KMN OLD BOYS se zaradi prekrška ( neupravičeno ne odigravanje tekme) kaznuje z denarno kaznijo 100,00 € v tekočem tekmovanju po 8 .d)- 1). alineja in 23. členu DP MZKMN MS ter sklepu skupščine z dne 16.8.2016 o spremembi višine kazni. Potrdilo o plačilu kazni je potrebno poslati na mail zveze v določenem roku.

Drugi neopravičen izostanek:

ZAPISNIK 2. SEJE DK Z DNE 7.10.2016 ZA SEZONO 2016/2017 – OBJAVLJENO 12.10.2017

POMURSKA LIGA NA TRAVI

5.KOLO

ŠD TRNJE : KMN OLD BOYS

Sklep DK ŠT.3/2016-2017:

Ekipa KMN OLD BOYS se zaradi prekrška ( neupravičeno ne odigravanje tekme drugič) kaznuje z odvzemom treh točk v tekočem tekmovanju po 8 .d)- 2). alineja in 23. členu DP MZKMN MS ter sklepu skupščine z dne 16.8.2016 o spremembi višine kazni. Denarna kazen se ne predpiše, saj je bila tekma pravočasno odpovedana in niso nastali dodatni stroški tako domačina kot organizatorja tekmovanja.

Tretji neopravičen izostanek:

TK in DK z dne 4.5.2017- objava 4.5.2017

RŠD KAMENCI: KMN OLD BOYS

Disciplinska komisija ekipo KMN Old Boys na podlagi 3.) c.) točke 8. Člena disciplinskega pravilnika, 3.) d.) točke 8. člena, kot tudi na podlagi 23. člena zaradi prekrška - neupravičen neprihod na tekmo tretjič v tekoči tekmovalni sezoni in s tem neodigravanje tekme - kaznuje z izključitvijo iz tekmovanja MZKMN MS v tekmovalni sezoni 2016/2017 od 15. kroga naprej.

Nadaljnja obrazložitev po vaši pritožbi:

Po pregledu registriranih igralcev kluba KMN OLD BOYS ugotavljamo, da imate registriranih 22 igralcev. Da jih na posamezno delegirano tekmo ne morete poslati vsaj minimalno število 5 v tekočem letu kar trikrat je sila neresno z vaše strani in ne moremo kot zveza to odobravati za klub s 40-letno zgodovino delovanja.

Tekmo z RŠD KAMENCI ste po vaših navednicah pravočasno odpovedali in sicer je dobil Darko Tratnjek sporočilo ob 5.27 uri na dan odigravanja tekme. Komunikacija med Darko Tratnjek in Darko Vereš je potekala ob 7.47 uri dalje. Darko Vereš je poklical RŠD Kamence ob 8.30 uri in tudi sodnika tekme. Domnevni razlog so nepričakovane poškodbe oziroma kot je zapisano v sporočilu da vas ni zadosti???

Vsi termini odigravanja tekem so bili pravočasno objavljeni. Organizator tekmovanja ne more brez nasprotne ekipe preložiti tekme na drug termin. Samo obojestransko podpisan sporazum lahko prestavi termin odigravanja tekme. V kolikor tekma ni odigrana v predvidenem delegiranem terminu se šteje kot disciplinski prekršek in se ugotavlja ekipo, ki ni pristopila k odigravanju tekme v predvidenem roku. Tudi v drugih ligah ( Ravenska ) se kaznujejo prekrški, ko ekipe ne prihajajo na tekme, ker ni bil dosežen sporazum med ekipami. Sklepe lahko pogledate.

Pod posameznim zapisnikom tako disciplinske kot tekmovalne komisije je napisana oseba, ki je vodila postopek. V vašem primeru je ta oseba bila Darko Vereš, saj je g. Primož Gjerkiš v vašem primeru zaradi konflikta interesov bil izločen iz odločanja.

Politika kaznovanja je znana že nekaj let. Tudi v preteklosti smo enako kaznovali vse klube ne glede na ime kluba.

Pravni pouk: Zoper pravnomočen sklep drugostopenjskega organa lahko upravičenci do pritožbe (38.člen) predlagajo vložitev zahteve za varstvo zakonitosti zaradi bistvene kršitve določil v postopku ali zmotne uporabe določb tega disciplinskega pravilnika v roku 30 dni od dneva, ko je bil pravnomočen sklep objavljen oziroma vročen. O zahtevi za varstvo zakonitosti odločba Skupščina medobčinske zveze malega nogometa Murska Sobota.

Seja je bila zaključena ob 17.00 uri.

Kategorija: