Zapisniki

Skupščina 28.02.2012

|

 

ZAPISNIK

s seje skupščine MZ KMN M. Sobota, ki je bila dne 28.02.2011 ob 17.00 uri v dvorani Gasilskega društva M. Sobota.

Dnevni red:

1.      Otvoritev in pozdrav predsednika MZ KMN MS

2.      Izvolitev delovnega predsedstva

3.      Potrditev dnevnega reda

4.      Ugotovitev sklepčnosti

5.      Poročila

-          ­predsednika

-          predsednika tekmovalne komisije

-          predsednika disciplinske komisije

-          finančno poročilo

-          predsednika nadzornega odbora

6.) Razprava po poročilih

7.) Razprava o začetku spomladanskega dela tekmovalne sezone 2011/2012 (program tekmovanja lig, registracije igralcev, itd….)

8.) Članarina – pomladanski del, sodniški seminar, itd….

9.) Pobude in vprašanja

10) Razno

                                                  

 

1.) Otvoritev skupščine in pozdrav predsednika MZKMN

Predsednik je z pozdravnim nagovorom odprl sejo skupščine MZKMN MS.

 

 

2.) Izvolitev delovnega predsedstva

V delovno predsedstvo so bili izvoljeni:

Predsednik:                                                  Erjavec Franc

Člana:                                                                       Peternel Božo

                                                                       Kozar Robert

Zapisnikar:                                                   Šooš Robert

Overitelja:                                                     Vereš Darko

                                                                       Korpič Simon

 

 

3.) Dnevni red

Dnevni red skupščine se potrdi soglasno.

 

 

4.) Ugotovitev sklepčnosti

Po štetju glasov je bilo ugotovljeno, da je skupščina sklepčna. Prisotnih je 11 članov skupščine od 19 vabljenih.

 

 

5.) Poročila:

 

Predsednik KM MZN MS:

Najprej pozdravi vse navzoče. Klubom predstavi delovanje zveze za jesenski del sezone, ker je tudi v jesenskem delu prevzel vodenje predsedstva zveze. Prioriteta zveze je bila tudi izdelava nove internetne strani. Pojavile pa so se težave v Pomurski ligi zaradi neodigravanja tekem in na skupnem sestanku smo ugotovili, da igralci ne pridejo na treninge in tekme in na to zveza ne more vplivati. Dodatno smo še podaljšali rok za registracijo igralcev. Predsednik naproša predstavnike klubov, da klubi ažurirajo naslove prejemnikov pošte, da bodo informacije pravočasno prispele do določenega kluba. Predsednik zveze predstavi še rezultate ankete, ki je bila izvedena na prejšnji skupščini.

 

 

 

Predsednik tekmovalne komisije:

V imenu tekmovalne komisije je vse prisotne pozdravil g. Darko Vereš in predstavil delovanje tekmovalne komisije, katera je ugotovila, da je tekmovanje v MZ KMN MS v jesenskem delu tekmovalne sezone 2011/2012 potekalo po pravilih MZ KMN MS razen v nekaterih primerih, katere je sankcionirala DK MZ KMN MS. Predsednik tekmovalne komisije predstavi tudi ocenitev sodnikov, ki so sodili v jesenskem delu tekmovanja. Po kontrolnih ogledih se je kvaliteta sodnikov povečala. Tekmovalna komisija se je sestala na petih sejah, kjer smo obravnavali predvsem pomanjkljivo sestavljene zapisnike, predvsem v asfaltni ligi. V asfaltni ligi je tudi slabo poskrbljeno za varnost igralcev, ker določeni klubi nimajo redarjev na tekmi. Prejšnji teden smo imeli tudi sestanek s sodniki asfaltne lige, katerega so se udeležili samo trije sodniki asfaltne lige.

 

 

 

Predsednik disciplinske komisije:

V imenu disciplinske komisije je vse prisotne pozdravil g. Erjavec Franc in predstavil delovanje disciplinske komisije. Predsednik je poudaril, da so vse kazni bile izrečene v skladu z disciplinskim pravilnikom disciplinske komisije. Poudari še, da se igralci obnašajo dosti boljše, kot v prejšnji sezoni in je manj izključitev kot prejšnjo sezono.

 

 

 

Predstavnik računovodskega podjetja Kerital d.o.o., Robert Šooš  je podal finančno poročilo za leto 2011.

 

Na podlagi pooblastila je predstavnik računovodskega podjetja podal poročilo nadzornega odbora. Nadzorni odbor na svoji seji 25.02.2012 pregledal vso dokumentacijo ter, da se z finančnim poročilom in delovanjem MZ KMN  strinja in daje svoje soglasje k sprejemu zaključnega računa za leto 2011.

 

 

6.) Razprava po poročilih

Razprave po poročilih ni bilo.

 

Vsa poročila so bila soglasno sprejeta.

 

 

7.)  Začetek prvenstva 2011/2012 - pomlad

-          Prestopni rok za igralce je od 01.03.2012 do 10.03.2012.

 

Pravilno izpolnjene izkaznice oddate v nabiralnik zveze pri podjetju Kerital d.o.o. in na Mladinski ulici 3 v Murski Soboti.

 

Potrjene izkaznice se pošljejo klubom po pošti domov po pregledu novih registracij in plačilu takse, ter vseh zaostalih obveznosti.

 

Predlog zveze je, da klubi vse obveznosti obvezno poravnajo najkasneje do 10.03.2012, kar bodo dobili po pošti domov. V kolikor ne bo plačano, bo klub dobil domov priporočeno pošto, da ne more igrati v prvenstvu.

 

 

Začetek spomladanskega dela prvenstva za Asfaltno A ligo bi se začelo 25.03.2011.

Začetek spomladanskega dela prvenstva za Pomursko ligo bi se začelo 09.04.2011.

 

 

Zaključni turnir za asfaltno ligo bo v Krogu, za travnato ligo pa v Črenšovcih, po končanem spomladanskem delu prvenstva, to je prvi teden v juniju.

Vsi predlogi so bili soglasno sprejeti.

 

 

 

8.) Članarina in sodniški seminar

Članarina ostane v enaki višini kot v jesenskem delu sezone, Pomurska liga 110,00 eurov, travnata a liga in asfaltna liga pa 90,00 eurov.

 

 

 

09.) Pobude in vprašanja

Predstavnik KMN Bangladeš vpraša, kako je z klubi, kateri ne pridejo na tekmo in domačin ne dobi povrnjenih stroškov. Predsednik skupščine poda odgovor predstavnikom asfaltne lige, da se lahko skliče sestanek klubov asfaltne lige in se dogovorijo o udeležbi klubov.  

 

Predstavniki klubov podajo naslednji predlog, da se klub, katerega predstavnik se ne udeleži skupščine se kaznuje z denarno kaznijo 12,52 eur.

 

Skupščina soglasno sprejme naslednji sklep:

Klub, katerega predstavnik se ne udeleži skupščine zveze,  se kaznuje z denarno kaznijo 12,52 eur.

 

Predsednik skupščine odgovori klubom, da je boljše, da se klubi med seboj dogovorijo o preložitvi tekme, če je ne morejo odigrati. Predsednik zveze poudari, da se lahko klubi med seboj dogovorijo o preložitvi tekme. Predstavnik KMN MURA KROG in KMN BANGLADEŠ poudarita, kako se naj klubi držijo pravil, če tudi predstavnikov klubov ni na skupščino zveze, da bi bili seznanjeni s sklepi skupščine.

Predstavnik KMN LIPOVCI pove, da nekateri klubi nočejo preložiti tekme. Če ni možno doseči dogovor med kluboma, naj klub pošlje dopis na zvezo in se določi datum preložitve tekem.

 

 

10) Razno

Ni bilo razprave.

 

 

 

 

 

Skupščina je bila zaključena ob 19.00 uri.

 

 

 

 

 

 

Zapisnikar:                                                               Predsednik delovnega predsedstva:

Robert Šooš                                                                         Erjavec Franc

Kategorija: